ضیافت صبحانه جناب آقای وهان کروبیان؛ وزیرمحترم اقتصاد ارمنستان و جناب آقای دکترعباس رضائی؛استاندارمحترم اصفهان درهتل عباسی مورخ 99/11/5

 

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir