سه شنبه 6 مهر 1395 امروز:
اصفهان، خیابان آمادگاه، مهمانسرای بین المللی عباسی
تلفن : 19-32226010-031 
نمابرهتل : 32226008-031
نمابر روابط عمومی : 32211268-031
صندوق پستی 191/81465
www.abbasihotel.ir
e-mail:info@abbasihotel.ir
آدرس هتل
#1
تصویر روز
اطلاعات در دسترس نیست
آمـــار سـایت